Што е eProekti.mk

Веб алатка наменета за едноставно и лесно управување со вашите проекти, активности, распределба на буџет, евиденција на трошоци и менаџирање со документи.
Овозможува поврзување и сихронизирана работа на партнерите во проектот, од било каде и било кога преку интернет користејки компјутер или мобилен уред.

...
Проекти

Менаџирање со основни податоци за проектот, програма, апликант, партнери, тим и периоди на исплата

Активности

Креирање и визуелен приказ на активности за проектот по времетраење, партнер ,одговорно лице и место на извршување

Распределба на буџет

Креирање, евиденција и распределба на буџет на проектот по периоди на исплата,партнери и активности

Трошоци

Управување со трошоци за секој проект по буџетска категорија, период, партнер, активност и сл.

Документи

Управување со документација на проектот по тип на документ, закачување на документи и поврзување со трошоци

Извештаи и известувања

Визуелен извештај и анализа на буџетирани, распределени и потрошени единици и износ за секоја ставка по периоди на исплата

Серверски простор и бекап

Неограничен серверски простор со автоматски бекап на вашите податоци на разлкична локација со цел вашите податоци бидат сигурни и достапни 24/7

Техничка поддршка

Вклучена техничка поддршка 8 часа дневно секој работен ден по телефон или емаил за брзо решевање на појавен технички проблем.

Клиентска поддршка

Нашите агенти ви стојат на располагање секој работен ден за било каква помош, асистенции или предлози при користење на софтверот.

Најчесто поставувани прашања

Кои се придобивките од eProekti.mk?

Можете да го користете преку интернет од било каде преку компјутер и мобилен уред.

Како се користи eProekti.mk

/

Дали моите податоци се безбедни и заштитени?

Вашите податоци се целосно безбедни складирани во С.Македонија на Dedicated сервери со ISO сертификат, со автоматско правење на бекап на повеќе различни локации. Единствено само вие имате пристап до сите ваши податоци кои сте ги внеле во софтверот,

Дали имам ограничувања при користењето?

Независно кој модул го коритете вие немате никакви ограничувања во однос на функционностите, обемот на внесени податоци и можностите на софтверот. Единствено сте ограничени во број на менаџирање на активни договори за јавни набавки.

Дали со eProekti.mk може да се интегрираат и други модули?

Секако.eProekti.mk подржува интеграција со останатите модули од софтверот GoEasy како креирање и управување со фактури, магацини, трошоци, сметководство, планер и сл. Со интеграција на сметководствен модул автоматски се книжат сите влезно/излезни документи.

Што со моите податоци доколку се откажам од користењето?

Модулот го користите врз основ на месечен или годишен надомест зависно бројот на активнои договори.. Поради било каква причина доколку сакате да престанете со користење , сите внесени податоци ке ви бидат експортирани и доставени во соодветен формат.